Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2018

01:18
01:18
2227 7b09 500
.
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viacytaty cytaty
01:17
01:15
9060 2d31
Reposted frompiehus piehus viatobecontinued tobecontinued
01:14
3520 5e8a 500
Reposted fromyikes yikes viatobecontinued tobecontinued
01:13
9722 d495 500
"Współcześni samym sobie"
01:13
Z czasem potrzebujemy dłoni. Nie pieniędzy, telewizorów, domu, auta czy też lepszej pracy. Przychodzi moment, że cała egzystencja sprowadzać się będzie do dłoni drugiego człowieka, do jego obecności. Pozornie proste i banalne.
— Damian Sawa
01:11
2492 c5fe 500
Andrzej Stasiuk "Przez rzekę".
Reposted fromPoranny Poranny viatobecontinued tobecontinued
01:11
0949 8015
Reposted fromkarahippie karahippie viatobecontinued tobecontinued
01:11
0370 89b1
01:09
tyle numerów, do których nie mogę zadzwonić
tyle adresów, pod które nie można mi pójść
— Katarzyna Wołyniec
01:09
Ludzie, którzy twierdzą, że czegoś nie da się zrobić, nie powinni przeszkadzać tym, którzy właśnie to robią.
— Jack Canfield "Balsam dla duszy"
Reposted fromxalchemic xalchemic viatobecontinued tobecontinued
01:08
01:07
Żeby nam się udało. Żebyśmy byli siebie pewni. I żeby nie było żadnych podejrzeń. I żebyśmy mówili sobie wszystko. 
— Magda M.
Reposted fromtroubles troubles viatobecontinued tobecontinued
01:07
01:06
4139 8251
Reposted fromonlyman onlyman viatobecontinued tobecontinued
01:03
3057 6f20 500
Fjaðrárgljúfur, Iceland
01:03
9362 3cd6 500
Reposted fromwyczes wyczes viatobecontinued tobecontinued
01:02
1773 f1ae 500
Reposted frompeper peper viaWlodara Wlodara
01:02
9391 d77a 500
Reposted fromonlyman onlyman viaWlodara Wlodara
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl