Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2018

12:28
12:28
2014 9de5 500
12:28
7372 bcff 500
Reposted fromsavatage savatage viatobecontinued tobecontinued
12:27
12:27
6430 a238
Reposted fromEtnigos Etnigos viatobecontinued tobecontinued
12:27
12:27
12:25
Reposted fromshakeme shakeme viatobecontinued tobecontinued
12:25
Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir, Imperium Ognia
12:24
I łóżko. Łóżko jest moim przyjacielem. Nie ma jak łóżko.
— Ernest Hemingway, Stary człowiek i morze
12:24
8518 8f26 500
12:22
4416 5c67
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek viatobecontinued tobecontinued
12:22
8032 735c
12:21
0107 74be
12:21
Śpij i przez kilka godzin bądź wolny od wszystkich nieszczęść, jakie sam na siebie ściągnąłeś.
— C. S. Lewis ‘Opowieści z Narnii’
12:20
12:20
9423 3812
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viatobecontinued tobecontinued
12:20
7819 1bb9

March 28 2018

09:26
09:24
3778 3ab0
Reposted frompengin pengin vianowelovestory nowelovestory
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl