Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 29 2019

23:23
8156 4edb 500
Reposted fromtwice twice viaWlodara Wlodara
23:23
Każdego dnia trzeba posłuchać choćby krótkiej piosenki, przeczytać dobry wiersz, obejrzeć piękny obraz, a także, jeśli to możliwe, powiedzieć parę rozsądnych słów.
— Johann Wolfgang von Goethe
Reposted frommessinhead messinhead viaWlodara Wlodara
23:22
Reposted fromshakeme shakeme viaWlodara Wlodara
23:22
23:22
4908 7aaf 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaWlodara Wlodara
23:21
1369 e1b2 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaWlodara Wlodara
23:20
23:20
4839 9b34 500
Reposted fromverronique verronique viaWlodara Wlodara
23:20
23:20
Czasami, dokonanie złego wyboru jest lepsze niż nie dokonanie żadnego. Masz odwagę iść do przodu, a to rzadkość. Osoba stojąca na rozdrożu dróg, nieumiejąca wybrać, nigdy nie pójdzie do przodu.
— Terry Goodkind - "Pierwsze prawo magii"
23:20
Chodźmy się kochać, mówisz, a ja nie muszę nigdzie iść, bo kocham Cię tu i teraz.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
23:19
Życie bez czytania jest niebezpieczne, trzeba zadowolić się samym życiem, a to niesie ze sobą pewne ryzyko.
— Michel Houellebecq, "Platforma"
Reposted fromtrup trup viaWlodara Wlodara
23:19
23:19
4751 cdc0
Reposted fromipo ipo viaWlodara Wlodara
23:19
8365 b0ca 500
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
23:18
8451 e72b 500
Reposted fromnyaako nyaako viailoveyou iloveyou
23:18
Niedoskonałość jest piękna, szaleństwo to geniusz i lepiej być absolutnie niedorzecznym, niż absolutnie nudnym.
— Marylin Monroe
Reposted fromniewychowana niewychowana viathesmajl thesmajl
23:17
Reposted fromshakeme shakeme viaWlodara Wlodara
23:17
1087 00a5 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaWlodara Wlodara
23:17
Reposted fromshakeme shakeme viaWlodara Wlodara
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl